SHABDKOSH

English Tamil Dictionary | இங்கிலீஷ் தமிழ் நிகண்டு

The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.

 • Pronunciation
 • Word Network
 • Inflections

Description

 • Word Finder

catamaran - Meaning in Tamil

Catamaran word forms & inflections, definitions and meaning of catamaran in english, catamaran noun.

catamarans meaning in tamil

A catamaran is a watercraft with two parallel hulls of equal size. The distance between a catamaran's hulls imparts resistance to rolling and overturning. Catamarans typically have less hull volume, smaller displacement, and shallower draft (draught) than monohulls of comparable length. The two hulls combined also often have a smaller hydrodynamic resistance than comparable monohulls, requiring less propulsive power from either sails or motors. The catamaran's wider stance on the water can reduce both heeling and wave-induced motion, as compared with a monohull, and can give reduced wakes.

What is another word for catamaran ?

Sentences with the word catamaran

Words that rhyme with catamaran

English Tamil Translator

Words starting with

What is catamaran meaning in tamil.

Other languages: catamaran meaning in Hindi

Tags for the entry "catamaran"

What is catamaran meaning in Tamil, catamaran translation in Tamil, catamaran definition, pronunciations and examples of catamaran in Tamil.

SHABDKOSH Apps

Download SHABDKOSH Apps for Android and iOS

Ad-free experience & much more

catamarans meaning in tamil

Difference between I and Me

catamarans meaning in tamil

Important words and phrases in Marathi (For beginners)

catamarans meaning in tamil

How to greet in Hindi?

Our Apps are nice too!

Dictionary. Translation. Vocabulary. Games. Quotes. Forums. Lists. And more...

catamarans meaning in tamil

Vocabulary & Quizzes

Try our vocabulary lists and quizzes.

Vocabulary Lists

We provide a facility to save words in lists.

Basic Word Lists

Custom word lists.

You can create your own lists to words based on topics.

Login/Register

To manage lists, a member account is necessary.

Share with friends

Social sign-in.

catamarans meaning in tamil

Translation

SHABDKOSH Logo

If you want to access full services of shabdkosh.com

Please help Us by disabling your ad blockers.

or try our SHABDKOSH Premium for ads free experience.

Steps to disable Ads Blockers.

 • Click on ad blocker extension icon from browser's toolbar.
 • Choose the option that disables or pauses Ad blocker on this page.
 • Refresh the page.

Spelling Bee

Hear the words in multiple accents and then enter the spelling. The games gets challenging as you succeed and gets easier if you find the words not so easy.

The game will show the clue or a hint to describe the word which you have to guess. It’s our way of making the classic hangman game!

Antonym Match

Choose the right opposite word from a choice of four possible words. We have thousand of antonym words to play!

Language Resources

Get our apps, keep in touch.

 • © 2024 SHABDKOSH.COM, All Rights Reserved.
 • Terms of Use
 • Privacy Policy

Liked Words

Shabdkosh Premium

Try SHABDKOSH Premium and get

 • Ad free experience.
 • No limit on translation.
 • Bilingual synonyms translations.
 • Access to all Vocabulary Lists and Quizzes.
 • Copy meanings.

Already a Premium user?

Translation of "catamaran" into Tamil

கட்டுமரம், புணைக்கட்டை, கட்டுமரம் are the top translations of "catamaran" into Tamil. Sample translated sentence: 'We lost our catamaran and fishing nets, as well as our jewelry, television and money but it will take a long time to get back to normal lives. ↔ """எங்களது கட்டுமரத்தையும், மீன் வலைகளையும் அத்துடன் நகைகள் தொலைக்காட்சி மற்றும் பணத்தையும் இழந்துவிட்டோம், நாங்கள் வழக்கமான வாழ்விற்கு திரும்ப நீண்டகாலமாகும்."

A raft consisting of two or more logs tied together. [..]

English-Tamil dictionary

twin-hulled boat [..]

புணைக்கட்டை

Show algorithmically generated translations

Automatic translations of " catamaran " into Tamil

Translations with alternative spelling

Images with "catamaran"

Phrases similar to "catamaran" with translations into tamil.

 • white catamaran tree வெண்த னக்கு
 • mechanisation of catamarans கட்டுமரங்களை இயந்திர மயமாக்கல்
 • two catamaran unit இருகட்டுமரக்கல ஒக்கம்

Translations of "catamaran" into Tamil in sentences, translation memory

catamarans meaning in tamil

What Is a Catamaran? Things You Need to Know

catamarans meaning in tamil

As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. We may also earn commissions if you purchase products from other retailers after clicking on a link from our site.

Whether you’re a sailing enthusiast or have recently adopted an interest in yachts, you’ve probably heard of catamarans. It can be confusing as the term seems to describe boats, ships, and even massive-cruise vessels. So, what is a catamaran?

A catamaran is a boat with two hulls and a bridge between them. Catamarans can be designed as sailboats or motorboats. A catamaran stays stable since it has a wide base, it does not have a deep keel as on a monohull . Cats are known for not heeling, increased comfort, more space, and faster speeds.

In this article, we will explore everything you need to know about this design, including its origin and its advantages.

Table of Contents

Catamaran: A Basic Overview

The term catamaran comes from a 17th-century Tamil term kaṭṭumaram . The Tamil word stands for “tied wood,” but those vessels do not share the same working principle as catamarans. 

Even though most “tied wood” rafts in the 17th century India used two logs to keep the deck afloat, the logs acted more like pontoons than catamaran hulls. However, the commonality of two logs translated to catamarans, as these vessels generally have two hulls.

catamarans meaning in tamil

Since the term refers to the design, it is correct to refer to any vessel with two hulls connected by a bridge as a catamaran. However, technical accuracy doesn’t necessarily mean general-use correctness. While cruise ships can have catamaran design and small rafts may feature two hulls, the term is most often used for yacht-sized cruising sailboats.

Buyers who would not previously afford any vessel close to a mid-sized yacht can easily order a brand-new catamaran. Even investors interested in collecting income from catamaran renting opt for medium scale catamarans to hedge against depreciation and damage. Therefore, the term catamaran has become synonymous with medium-scale yachts with two hulls.

For the rest of this article, we’ll use the term to reflect these vessels, and if a catamaran-style cruise-ship or smaller boats are brought up, the distinction will be highlighted. It is also worth noting that even when dealing with manufacturers and industry literature, the word will refer to medium-sized yachts unless specifically differentiated.

What Are Catamarans Made Of?

One of the most interesting subjects in the overall catamaran conversation is the materials used to manufacture these vessels. That’s because different brands use different technology to compose the materials required for the hulls and other areas of a catamaran. 

Hulls of a Bali catamaran are built with sandwich infusion technology using polyester and closed-cell PVC. The brand’s catamarans are fitted with daggerboards, and material variety includes Kevlar in regions of impact and carbon fiber in the lower-weight areas.

catamarans meaning in tamil

Lagoon catamarans have a history of using solid glass below water level , but newer models have a balsa core in the submerged region . While the specifics of composting technology and materials may vary from brand to brand or even model to model within the same brand, the fact that most of these vessels are made of composite material remains consistent.

Parts of a Catamaran

One cannot ask what a catamaran is without getting curious about the various parts of such a vessel. Here is a breakdown of the various parts that go into this vell’s construction:

Unlike monohulls, a catamaran has two of these. They’re usually hollow and fitted out with beds and even a glass window to look out into the water since they’re not submerged. The hulls’ function is to push down on the water, so the water reacts by pushing the vessel up. Therefore, they play an essential role in the catamaran’s buoyancy.

catamarans meaning in tamil

Cross Beams

Because the hulls exert force on the water, there needs to be something that ensures the water’s reaction (upwards force) doesn’t break the deck. Crossbeams serve as connectors between the two hulls and hold them together such that water’s upward force is distributed evenly across the surface between the hulls. 

catamarans meaning in tamil

Depending on the size of the vessel, the number of cross beams may vary. Some of the critical characteristics of cross beams include high density and low surface area. 

A bridgedeck, as the name suggests, is a deck that serves as a bridge between the hulls. Manufacturers make a compromise between space and sailing efficiency when deciding how to design a bridgedeck for their catamarans. A bridgedeck is given significant clearance to allow for smooth sailing but not too much to leave behind, only the deck for living space. 

catamarans meaning in tamil

What you should keep in mind about a bridgedeck is that the smaller its clearance, the more water hits its bottom, causing discomfort for those sailing and dealing damage to the vessel. Also, you can’t minimize the bridgedeck without affecting the hull size, which means you have to compromise between the two.

Bridge deck slamming explained

Other Parts

While the aforementioned parts are key to a catamaran’s construction, they are by no means an exhaustive list of every vessel’s component. 

Catamarans have a topdeck, oftentimes a saloon, and separate chambers depending on the size. The standard vessel will have the interior fitting of a yacht of a similar size. Since none of these parts are specific to catamarans, a detailed breakdown of each isn’t necessary.

Catamaran parts explained

How Long Does a Catamaran Last?

Since catamarans aren’t impulse-buys, you must consider the longevity of the specific model you wish to buy. If you go with a boutique manufacturer without knowing about materials and construction, you may be sold a vessel that may last only seven years. 

On the other hand, brands that list their construction methods with transparency regarding materials used are more confident in their product, which has five times the longevity of a cheaply manufactured catamaran.

catamarans meaning in tamil

Suppose you wish to purchase a catamaran you want to have for 15+ years. In that case, you may avoid buying a “performance” catamaran that focuses on lightweight in favor of sailing speed and effortlessness on the waves. This conversation becomes more complicated when you consider sailing frequency and its impact on different vessels.

Generally speaking, expecting your catamaran to remain functional and smooth sailing for fifteen years is reasonable. That doesn’t mean any catamaran you purchase will fit this criterion but only suggests that you will find vessels with this longevity with relative ease.

Is It Easier to Sail a Catamaran?

It is essential to address different sizes of catamarans when this question arises. Sailing a catamaran sailboat is different from captaining a standard (yacht-sized) catamaran. Since yacht-sized catamarans can come with an autopilot, as can their monohull equivalents, the question becomes more about the sailing experience.

catamarans meaning in tamil

Your guests are more comfortable in a catamaran as the sailing experience doesn’t translate water resistance and wind to the vessel’s interior as much as it does in a monohull. Monohulls get hit by waves that pass between the two hulls of a catamaran.

As for physically sailing a catamaran-design vessel, the experience is different but not objectively easier. For instance, if you’re a seasoned monohull sailor, you’ll find what you’re used to much easier than adjusting two catamarans. 

Final Thoughts

Catamarans are self-balancing and easy to learn, making them a preferred sailing choice among novices and time-strapped sailing enthusiasts. They have recently become symbols of luxury with comfortable interiors and ample living space.

Owner of CatamaranFreedom.com. A minimalist that has lived in a caravan in Sweden, 35ft Monohull in the Bahamas, and right now in his self-built Van. He just started the next adventure, to circumnavigate the world on a Catamaran!

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name and email in this browser for the next time I comment.

Recent Posts

Must-Have Boat Gear for Catamaran Sailors!

Sailing is probably the most gear-intensive activity I've ever done; there are so many decisions to be made about what gear to buy now, for tomorrow, and what to definitely never buy. The gear on...

6 Best Trailerable Trimarans For Bluewater and Coastal Sailing

Having a boat costs a lot of money, even when you are not using it, marina fees, etc. And once it is in the water most sailors never go very far from their "home marina" and sailing will be somewhat...

Voice speed

Text translation, source text, translation results, document translation, drag and drop.

catamarans meaning in tamil

Website translation

Enter a URL

Image translation

Tamil Lexicon (Dictionary)

translation and definition "catamaran", tamil lexicon

Get it on Google Play

catamarans meaning in tamil

Catamarans Meaning In Tamil

எளிய எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் வரையறைகளுடன் catamarans இன் உண்மையான அர்த்தத்தை அறியவும்., definitions of catamarans.

1 . ஒரு படகு அல்லது இணையாக இரட்டை ஓடுகள் கொண்ட மற்ற கப்பல்.

1 . a yacht or other boat with twin hulls in parallel.

Examples of Catamarans :

1 . கார்கள் முதல் கேடமரன்ஸ் வரை, விளையாட்டுகளில் எவ்வளவு பெரிய தரவு விளையாடுகிறது

1 . From cars to catamarans , how big data plays in sports

2 . சில ஆபரேட்டர்கள் மிகவும் நிலையான பயணத்தை வழங்குவதற்காக கேடமரன்களைப் பயன்படுத்துவார்கள்.

2 . Some operators will utilize catamarans in order to offer a more stable journey.

3 . ஹோவர்ஸ்பீட் தனது படகுகளை கேடமரன்களுக்கு ஆதரவாக பயன்படுத்துவதை நிறுத்திய பிறகு, பிரிட்டனில் பயணிகள் ஹோவர்கிராஃப்டை இயக்கும் ஒரே நிறுவனம் அவைதான்.

3 . they are the only company operating in britain with passenger hovercraft, after hoverspeed stopped using their craft in favour of catamarans .

4 . பெரும்பாலான இணைப்புகள் ஹைட்ரோஃபோயில்கள் மற்றும் வேகமான கேடமரன்களால் வழங்கப்படுகின்றன, ஆனால் பெரிய, மெதுவான படகுகளும் கார்கள் மற்றும் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் பாதைகளில் செல்கின்றன.

4 . most of the connections are by fast hydrofoils and catamarans but larger, slower ferries also ply the routes, and these carry cars as well as passengers.

catamarans

Similar Words

Catamarans meaning in Tamil - Learn actual meaning of Catamarans with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Catamarans in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.

Maritime Page

What Are Catamarans And Their History?

Catamarans are boats with two connected hulls that are joined by a bridge. Because they are faster, more stable, and capable of carrying larger cargo than their monohull counterparts, catamarans are growing in popularity.

As a result, designers and owners have greater freedom to accommodate space needs in terms of size and usefulness than they would with single-hulled vessels.

The name catamaran came from the Tamil word “kattumaram” which basically meant “logs which were bound together”. These traditional watercraft were basically used on the south coast of India and Srilanka. They were dated back to as early as the 5th century when they were used to transport troops from one island to another.

Let us get into more details to learn more about the different types of catamarans and their functions.

Sailing catamaran in harbor

What are the different types of catamarans?

Catamarans are mainly divided into two categories: sailing and power catamarans, however, both categories can be split into smaller groups by their size and use.

Sailing catamarans

These types of catamarans are mainly propelled with help of sails. The sails act as wings with which the vessel moves forward with the help of wind energy. The sailing catamarans have advanced significantly in recent years in terms of both design and performance attributes. Sailing catamarans are further subdivided based on their dimensions and functions and are classified into,

Small, mini, or sports catamarans

Depending on the size, these are also known as leisure catamarans and can carry a load of 6 persons on average. You’ve definitely seen some of them speeding through your local beach waters on hot, sunny weekends; some of them are made to be driven by one person. Those designed for use in sports have a trapeze that enables one to hike out and serve as a counterweight.

Small-day sailing cats are well-liked because they offer a secure and straightforward learning environment, and you can see fleets of them in resorts where guests with little to no sailing experience utilize them. These little cats are often made of roto-molded plastic or fiberglass, and as they frequently lack auxiliary motors, sails are their only means of propulsion

A trampoline that spans the two hulls of the sports catamarans acts as a bridge so that individuals can move from one to the other without falling into the water. They may be launched and landed from a beach as opposed to a dock because of their modest size. They have a rotating mast and a mainsail with full-length battens.

Cruising Catamarans

In the worlds of long-distance cruising and bareboat chartering, larger cruising cats have dominated. These are more stable than their monohull competitors, allowing them to securely transport people across continents. These are more stable than their monohull competitors, allowing them to securely transport people across continents.

For maneuverability, charter cats frequently have two engines—one in each hull—as well as a mast that holds a mainsail and at least one headsail.

Nowadays, cruising catamarans are more widely available than monohulls at bareboat charter firms with tropical bases, and those numbers are rising in places like the Mediterranean.

Power catamarans

Power catamarans, often known as “multi-hull powerboats” or “power cats,” are vessels without masts or sails but with larger and more powerful engines. They can be the most perfect choice for your first boat if you enjoy offshore fishing or other water sports. You get a great balance of performance, stability, and maneuverability with these powerboats. Power cats come in a range of different sizes and shapes. In terms of dimensions and functions, they are also divided into,

Center console fishing catamarans

The fishing industry is flooded with smaller power cat brands, while bareboat charter and cruise platforms are seeing the emergence of larger ones. The multi-hull performance boat frequently has a center console driver layout.  They can reach higher top speeds thanks to their higher horsepower, but these cats also need to be strengthened hulls to support the weight and power of these engines.

When used for fishing, normally lesser than 50 ft, there are several options available for live wells, rod holders, gear storage, and built-in coolers for both fish and beverages. Depending on the length and design elements of the boat, certain consoles may locate closer to the bow or aft of the vessel.

Offshore powerboat racing catamarans

Offshore powerboat racing is the aquatic equivalent of off-road auto racing. Since its inception in the late 1960s, offshore racing has changed drastically.

Though V-bottom powerboat classes still exist, twin-engine catamarans with top speeds of 170 MPH in the most powerful classes dominate the sport.

The offshore race course may be the most dynamic setting in all of the motorsports because of the constant fluctuations in a swell, wind, tide, current, and other factors. The track might abruptly change from being friendly to antagonistic.

These boats are designed and built such that they are both lightweight but extremely strong using the most advanced materials like carbon fiber and Kevlar . Manufacturing methods such as infusion are adopted to make sure the properties of the materials are not lost during the production stages.

Motor yachts and ferries

For their roominess and speed, catamaran designs have also become popular among motor yachts and commercial passenger ferries. These cruise-centric yachts offer homelike livability for avid travelers, are fuel efficient, and are fairly intuitive to run.

Motor yacht catamarans have been designed with larger living spaces in mind, as well as more outdoor recreation places. The huge fly bridges provide additional space for relaxing and socializing, and electric boat davits make lifting the dinghy simple. Daily tasks like cooking can be done with ease because catamarans don’t heel.

Why Is There A Shift In Trend From Monohulls To Catamarans?

Recently, more and more often you can find catamarans in the harbors of large cities and small resorts. It can be unequivocally argued that catamarans are gaining popularity among both beginners and experienced sailors and even celebrities. But what makes them gain this popularity?

Catamarans In Terms Of Function And Utility

The enormous interior space expansion can provide the owners considerably more freedom to select furnishings without regard to size limits and more room for additional appliances like washers and dryers, which can make life on board much easier.

Due to their broader decks and roomier interiors, catamarans are frequently employed as party boats. The deck can accommodate more people without giving them the impression of being crammed into a small space.

In terms of storage, catamarans offer more alternatives than monohulls because both hulls can serve a variety of purposes, increasing the vessel’s overall capacity as well.

Catamarans are typically utilized as party boats since they have bigger deck spaces and greater room for movement. The deck can also accommodate more people without giving them the impression of being confined in a small space.

If any equipment breaks down, there is always a backup. For instance, if one of the engines on the port hull fails, we can always use the starboard engine to re-enter landfall. Likewise, if a generator breaks down, there is always a second generator that can be utilized as a backup.

Catamarans In Terms Of Performance And Stability

Due to the narrow hulls of catamarans, which serve to reduce drag forces, they frequently outperform monohulls. On performance power catamarans, the area in between the two hulls known as the “Tunnel” is built in a similar way to an aerofoil so that it behaves like a wing, boosting the aerodynamic lift forces and enhancing the overall effectiveness and top-end speeds of the craft.

Due to their stronger lift forces and lower water friction than monohulls, catamarans typically have a better fuel economy. This is because the strain placed on the engines as a whole is reduced, resulting in less fuel being used.

In terms of roll stability, catamarans are often more stable than monohulls. This offers them an advantage in terms of comfort and the ability to carry out various activities onboard the vessel with ease, as well as lowering the possibility of passengers falling on board. Because they are less likely to make passengers seasick, catamarans are typically used as ferries or passenger ships.

Catamarans provide a more comfortable ride whether they are in shallow water, deep water, or at anchor; they have a decreased chance of keeling over or capsizing in heavy winds.

Also, catamarans have a much lower draft when compared to their mono hull counterpart’s allowing them to easily ply over shallower waters.

What Are The Potential Drawbacks Of Catamarans?

Catamarans have a few minor limitations, much like any other kind of boat:

Finding dock space is frequently challenging and expensive for catamarans because they take up more room.

Power and sailing cats can both smash into the bridge deck when heading to the weather because of the way that they are built.

Additionally, because they have two hulls instead of one, sailing cats can’t necessarily aim as high into the wind as monohulls can.

Overall, a catamaran allows for greater speeds, but at the expense of much-reduced vessel control. Knowing when to accelerate and when to slow down is difficult when sailing a catamaran. A catamaran can be readily overturned in sea conditions that a monohull can maneuver securely in.

Finally, while it may be alluring to add more weight in a catamaran due to the space it provides, doing so will almost certainly degrade the performance of either power or sailing cat—something that is less of an issue on their monohull counterparts.

Catamarans are a growing trend due to their better advantages over their monohull counterparts. Despite having an ancient fundamental design, catamarans are a modern boating alternative that can be used by any boater for both commercial and leisure uses.

About the author

' src=

I worked as an officer in the deck department on various types of vessels, including oil and chemical tankers, LPG carriers, and even reefer and TSHD in the early years. Currently employed as Marine Surveyor carrying cargo, draft, bunker, and warranty survey.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Latest posts

The Ocean Warming Effects on Marine Life

The Ocean Warming Effects on Marine Life

The last few decades have seen ocean temperatures rise as climate change begins to affect maritime industries worldwide. Here are the ocean warming effects on marine life seen so far.

How Do Cruise Ships Handle Hurricane Season Cruises?

How Do Cruise Ships Handle Hurricane Season Cruises?

Thankfully, modern cruise ships can handle a hurricane season cruise. Due to past experiences and new advancements, crews prove these boats operate well no matter the weather.

Extreme Heat Hazards Faced by Seafarers

Extreme Heat Hazards Faced by Seafarers

What must sailors know to stay safe and make it back to shore healthy and happy? Here’s a closer look at the extreme heat hazards seafarers face and the precautions and procedures they must know before setting sail. 

 • catamaran meaning in tamil

catamaran meaning in tamil with example

 • cabby meaning in tamil
 • cabin meaning in tamil
 • cabinet meaning in tamil
 • cables meaning in tamil
 • cacao meaning in tamil
 • cache meaning in tamil
 • cachet meaning in tamil
 • cackle meaning in tamil
 • cactus meaning in tamil
 • cad meaning in tamil
 • cafe meaning in tamil
 • caftan meaning in tamil
 • cage meaning in tamil
 • caging meaning in tamil
 • cake meaning in tamil
 • calamity meaning in tamil
 • calcium meaning in tamil
 • calculation meaning in tamil
 • calculator meaning in tamil
 • caldera meaning in tamil
 • calendar meaning in tamil
 • calender meaning in tamil
 • calf meaning in tamil
 • caliber meaning in tamil
 • calibrate meaning in tamil
 • calibrating meaning in tamil
 • calibration meaning in tamil
 • calibre meaning in tamil
 • call meaning in tamil
 • callow meaning in tamil
 • calm meaning in tamil
 • calmness meaning in tamil
 • calorie meaning in tamil
 • camapaign meaning in tamil
 • camcorder meaning in tamil
 • cameraman meaning in tamil
 • camouflage meaning in tamil
 • camp meaning in tamil
 • campaign meaning in tamil
 • campfire meaning in tamil
 • camphor meaning in tamil
 • campsite meaning in tamil
 • campus meaning in tamil
 • can meaning in tamil
 • canal meaning in tamil
 • canceled meaning in tamil
 • cancellation meaning in tamil
 • cancer meaning in tamil
 • candidate meaning in tamil
 • candle meaning in tamil
 • candleholder meaning in tamil
 • candlelight meaning in tamil
 • candy meaning in tamil
 • cane meaning in tamil
 • caning meaning in tamil
 • cannabis meaning in tamil
 • cannibal meaning in tamil
 • cannikin meaning in tamil
 • cannon meaning in tamil
 • canteen meaning in tamil
 • cantonment meaning in tamil
 • canvas meaning in tamil
 • cap meaning in tamil
 • capital meaning in tamil
 • capitalism meaning in tamil
 • capitalist meaning in tamil
 • capitulation meaning in tamil
 • captain meaning in tamil
 • caption meaning in tamil
 • captivate meaning in tamil
 • captivity meaning in tamil
 • capture meaning in tamil
 • car meaning in tamil
 • caramel meaning in tamil
 • caravan meaning in tamil
 • carbohydrate meaning in tamil
 • carburetor meaning in tamil
 • carcase meaning in tamil
 • card meaning in tamil
 • cardamom meaning in tamil
 • cardboard meaning in tamil
 • cardiovascular meaning in tamil
 • care meaning in tamil
 • career meaning in tamil
 • carefree meaning in tamil
 • careful meaning in tamil
 • carefully meaning in tamil
 • carefulness meaning in tamil
 • careless meaning in tamil
 • carelessness meaning in tamil
 • caress meaning in tamil
 • cargo meaning in tamil
 • caries meaning in tamil
 • carnival meaning in tamil
 • carnivore meaning in tamil
 • carol meaning in tamil
 • carpet meaning in tamil
 • carriage meaning in tamil
 • carried meaning in tamil
 • carrier meaning in tamil
 • carrion meaning in tamil
 • carrom meaning in tamil
 • carrot meaning in tamil
 • cart meaning in tamil
 • cartoon meaning in tamil
 • cartridge meaning in tamil
 • carving meaning in tamil
 • case meaning in tamil
 • casement meaning in tamil
 • cases meaning in tamil
 • cash meaning in tamil
 • cashew meaning in tamil
 • cashier meaning in tamil
 • cassava meaning in tamil
 • cassette meaning in tamil
 • cast meaning in tamil
 • caste meaning in tamil
 • castle meaning in tamil
 • casual meaning in tamil
 • casualty meaning in tamil
 • casuarina meaning in tamil
 • cat meaning in tamil
 • catalog meaning in tamil
 • catalyse meaning in tamil
 • catalyst meaning in tamil
 • catalyze meaning in tamil
 • catapult meaning in tamil
 • catastrophe meaning in tamil
 • catch meaning in tamil
 • catcher meaning in tamil
 • categories meaning in tamil
 • categorization meaning in tamil
 • category meaning in tamil
 • catridge meaning in tamil
 • cattiness meaning in tamil
 • cattle meaning in tamil
 • caucasian meaning in tamil
 • caught meaning in tamil
 • cauldron meaning in tamil
 • cause meaning in tamil
 • caution meaning in tamil
 • cautious meaning in tamil
 • cavalier meaning in tamil
 • cave meaning in tamil
 • cavern meaning in tamil
 • caves meaning in tamil
 • cavitation meaning in tamil
 • cavities meaning in tamil
 • cavity meaning in tamil
 • cab meaning in tamil
 • cabal meaning in tamil
 • cabaret meaning in tamil
 • cabbage meaning in tamil
 • cable meaning in tamil
 • cacophony meaning in tamil
 • cadaver meaning in tamil
 • caddy meaning in tamil
 • cadence meaning in tamil
 • cadet meaning in tamil
 • cadmium meaning in tamil
 • cadre meaning in tamil
 • caesar meaning in tamil
 • cafeteria meaning in tamil
 • caffeine meaning in tamil
 • cagey meaning in tamil
 • cain meaning in tamil
 • caisson meaning in tamil
 • cakewalk meaning in tamil
 • callous meaning in tamil
 • camel meaning in tamil
 • cameo meaning in tamil
 • camera meaning in tamil
 • canopy meaning in tamil
 • cantaloupe meaning in tamil
 • capricious meaning in tamil
 • capricorn meaning in tamil
 • capsicum meaning in tamil
 • captive meaning in tamil
 • cardiac meaning in tamil
 • cardigan meaning in tamil
 • cardinal meaning in tamil
 • cardiology meaning in tamil
 • caregiver meaning in tamil
 • caretaker meaning in tamil
 • caring meaning in tamil
 • carnal meaning in tamil
 • carnation meaning in tamil
 • carnelian meaning in tamil
 • carnivorous meaning in tamil
 • casanova meaning in tamil
 • cascade meaning in tamil
 • casein meaning in tamil
 • castaway meaning in tamil
 • castigate meaning in tamil
 • castor meaning in tamil
 • castration meaning in tamil
 • catabolism meaning in tamil
 • catalogue meaning in tamil
 • cataract meaning in tamil
 • catarrh meaning in tamil
 • catastrophic meaning in tamil
 • catchall meaning in tamil
 • catchment meaning in tamil
 • catchy meaning in tamil
 • catechism meaning in tamil
 • catechu meaning in tamil
 • categorical meaning in tamil
 • catenary meaning in tamil
 • cater meaning in tamil
 • caterpillar meaning in tamil
 • catfish meaning in tamil
 • catharsis meaning in tamil
 • cathedral meaning in tamil
 • catheterization meaning in tamil
 • catholic meaning in tamil
 • cation meaning in tamil
 • catwalk meaning in tamil
 • caucus meaning in tamil
 • caudal meaning in tamil
 • cauliflower meaning in tamil
 • causality meaning in tamil
 • causeway meaning in tamil
 • caustic meaning in tamil
 • cautionary meaning in tamil
 • cavalcade meaning in tamil
 • cavalry meaning in tamil
 • caveat meaning in tamil
 • caveman meaning in tamil
 • cavendish meaning in tamil
 • caviar meaning in tamil
 • cavil meaning in tamil
 • cayenne meaning in tamil
 • Dictionaries home
 • American English
 • Collocations
 • German-English
 • Grammar home
 • Practical English Usage
 • Learn & Practise Grammar (Beta)
 • Word Lists home
 • My Word Lists
 • Recent additions
 • Resources home
 • Text Checker

Definition of catamaran noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

catamarans meaning in tamil

Catamaran meaning in Tamil

Catamaran meaning in Tamil. Here you learn English to Tamil translation / English to Tamil dictionary  of the word ' Catamaran ' and also play  quiz in Tamil words starting with  C  also play  A-Z dictionary quiz . To learn Tamil language , common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. This way to learn Tamil language quickly and learn  daily use sentences  helps to improve your Tamil language. If you think too hard to learn Tamil language, 1000 words will helps to learn Tamil language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. Below you see how to say Catamaran in Tamil.

How to say 'Catamaran' in Tamil

கேடமரன் ketamaran

Learn also: Catamaran in different languages

Play & Learn Tamil word starts with C Quiz

Top 1000 tamil words.

Here you learn top 1000 Tamil words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Tamil meanings with transliteration.

Daily use Tamil Sentences

Here you learn top Tamil sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Tamil meanings with transliteration.

Tamil Vocabulary

catamarans meaning in tamil

Tamil Grammar

Tamil dictionary.

catamarans meaning in tamil

Fruits Quiz

catamarans meaning in tamil

Animals Quiz

catamarans meaning in tamil

Household Quiz

catamarans meaning in tamil

Stationary Quiz

catamarans meaning in tamil

School Quiz

catamarans meaning in tamil

Occupation Quiz

All languages

LearnEntry-up_arrow

Word Meaning India

Catamarans meaning in tamil ( catamarans வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்), people also search:, catamarans தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:.

jpg|தேவி எல்லம்மன் தெப்பம் 2014. சித்திரை மாதம் 5 ஆம் தெப்பம் திருவிழாவாக நடைபெறுகிறது. முக்குளிப்பானுடைய கூடு, களைகளாலும் நாணல் தட்டுகளாலும் ஆன சிறு தெப்பம் போலக் காணப்படும். இதுபோல் கோயிலுக்கு வெளியே அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வெளித் தெப்பம் ஒன்றும் உள்ளது . கோயிலின் முன் புறத்தில் சதுர வடிவில் தெப்பம் உள்ளது. பட்டிகை கச்சம், தெப்பம் . சனவரி-பிப்ரவரி மாதங்களில் தெப்பம் மிதக்கும் விழா நடைபெறுவது சிறப்பாகும். ஆடி மாதம் 12ஆம்திருநாள் தெப்பம் திருவிழாவாக நடைபெறுகிறது. இப்பேரூராட்சியில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர் கோவில், காளியம்மன் கோவில் மற்றும் தெப்பம் பட்டி வேலப்பர் கோவில் ,அழகர் கோவில், சக்கம்பட்டி முத்துமாரியம்மன் கோவில்கள் உள்ளன. 5 மெகாவாட் ஆற்றல் தெப்பம் , அதில் என்ரான் 35% பங்கினைக் கொண்டிருந்தது. புயூர்டோ ப்ளாட்டா பவர் புரோஜெக்ட் (டொமினிக் குடியரசு)- "புயூர்டோ ப்ளாட்டா" எனும் 185 மெகாவாட் ஆற்றல் தெப்பம் .

catamarans's Usage Examples:

Communication with ships can be effected only by catamarans and flatbottomed surf-boats.

Short-finned pilot whales were also present and soon surrounded by 4 catamarans loaded with tourists.

Facilities include clay tennis courts, a mountain biking center and access to catamarans , diving, windsurfing, waterskiing and kayaking.

sailing catamarans in the Aegean ).

Marje and I enjoy films, theater and travel, exploring Greek Islands (and indeed, sailing catamarans in the Aegean).

Communication with ships can be effected only by catamarans and flatbottomed surf-boats. Short-finned pilot whales were also present and soon surrounded by 4 catamarans loaded with tourists. Facilities include clay tennis courts, a mountain biking center and access to catamarans , diving, windsurfing, waterskiing and kayaking. sailing catamarans in the Aegean ). Marje and I enjoy films, theater and travel, exploring Greek Islands (and indeed, sailing catamarans in the Aegean).

sailing boat, sailboat,

catamarans 's Meaning in Other Sites

 • Google Translate
 • Merriam-Webster

Boat Pursuits Logo

What Does Catamaran Mean? (Unraveling the Mystery)

catamarans meaning in tamil

Have you ever wondered what it is about catamarans that make them so special? From their fascinating history and construction to their various uses and advantages, catamarans have been captivating sailors and adventurers around the world for centuries.

In this article, we’ll unravel the mystery of the catamaran – from its origins to its modern-day uses – and discuss the differences between sailing a catamaran and a monohull.

Journey with us as we explore the history, construction, advantages, and uses of catamarans, as well as the exciting world of catamaran racing.

Come and discover the allure of the catamaran and the possibilities that lie ahead for the future of this remarkable vessel.

Table of Contents

Short Answer

A catamaran is a type of sailboat or motorboat that has two parallel hulls of equal size.

It is a type of multihull boat, and its stability and shallow draft make it a popular choice for recreational sailing.

Catamarans are also used as ferries, charter boats, and racing boats, and they are known for their fast speeds and maneuverability.

History of Catamarans

The history of catamarans can be traced back thousands of years to ancient seafaring cultures.

The earliest known recorded usage of the term catamaran dates back to 17th century Tamil sailors of the Coromandel Coast in India.

The term catamaran is derived from the Tamil word kattumaram which means tied wood.

This name was given as the boats were made from two wooden hulls connected together with rope or wooden beams.

Catamarans were used by the Polynesians for exploration and travel, as well as for fishing and trading goods.

In the 19th century, the British Navy began to use catamarans in the Indian Ocean, and by the end of the 19th century, catamarans had been adopted by many cultures around the world.

Today, catamarans have become popular vessels for recreational activities.

They are often used for sailing, fishing, pleasure cruising, and racing.

The stability and speed of catamarans make them an ideal choice for these activities.

They are also easy to maneuver and can be powered by either sails or engines.

Catamarans are also used for commercial purposes such as ferrying passengers and goods, and for research and exploration.

They are ideal for shallow areas due to their shallow draft, which makes it easier for them to navigate in shallow waters.

The popularity of catamarans has grown in recent years due to their versatility and stability.

As the demand for catamarans continues to increase, so does the variety of designs and features available.

This makes catamarans an attractive and popular choice for all types of seafarers.

How Are Catamarans Constructed?

catamarans meaning in tamil

Catamarans are typically constructed out of wood, fiberglass, or aluminum.

Wood is the most traditional material used, and is still widely used today for catamarans that are primarily used for recreational purposes.

Fiberglass is often used for catamarans that are used in racing, as it is lightweight and strong, and can be molded to create a sleek and streamlined hull.

Aluminum is an increasingly popular choice for catamarans, as it is lightweight, durable, and corrosion-resistant.

The hulls of catamarans are typically connected by a framework of beams and stringers that provide stability and strength.

The bridge deck, which is the part of the catamaran that connects the two hulls, is usually reinforced with aluminum or carbon fiber for added strength.

The bridge deck also typically has additional features such as seating, storage, and a helm.

The mast, which is used to support and control the sails, is typically made of aluminum or carbon fiber.

Catamarans also typically feature a large cockpit, which is the area where the crew sits and operates the boat.

The cockpit is typically equipped with a helm, controls, and seating.

The cockpit may also feature an aft platform, which is an area that can be used for fishing, swimming, or lounging.

Catamarans are also typically equipped with a variety of safety and navigational equipment.

This can include navigation lights, life jackets, flares, a compass, and a GPS.

In addition, catamarans may also be equipped with a radio, VHF, depth sounder, and autopilot.

Catamarans are a great choice for sailing and recreational activities due to their stability and speed.

With the right construction and equipment, catamarans can be a safe and enjoyable boat for a variety of activities.

Advantages of Catamarans

Catamarans offer a unique experience and provide some advantages that other boats do not.

Catamarans are known for their stability, speed, and maneuverability, making them a great choice for sailing and recreational activities.

The two parallel hulls of equal size provide a wider platform which increases stability and helps to reduce rocking and pitching, making them a great choice for fishing and pleasure cruising.

Catamarans are typically powered by both sails and engines, which allows them to reach high speeds and make sharp turns.

This is great for racing, as the two hulls provide a low drag coefficient which allows for increased speed and maneuverability.

Catamarans are also known for their shallow draft and wide beam, which makes them great for navigating through shallow waters.

This makes them a great choice for exploring narrow coves and coastline.

The wide beam also creates more room for activities and amenities, such as fishing chairs, lounging areas, and other recreational activities.

This makes catamarans a great choice for entertaining and hosting family and friends on the water.

Overall, catamarans provide an experience unlike any other type of boat.

With their stability, speed, maneuverability, and room for activities, catamarans make a great choice for sailing and recreational activities.

Catamaran Uses

catamarans meaning in tamil

Catamarans have become increasingly popular in recent years due to their stability, speed, and versatility.

Catamarans are often used for a variety of purposes, including fishing, pleasure cruising, racing, and even military operations.

Catamarans offer an incredibly stable ride, making them ideal for recreational activities such as sightseeing, snorkeling, and swimming.

The two hulls provide plenty of space for comfortable seating and storage, and they also offer a large deck area for sunbathing or barbecuing.

Catamarans are also incredibly fuel efficient , so they are great for long trips or extended charters.

Additionally, they are incredibly fast and maneuverable, making them ideal for racing or long-distance voyages.

Catamarans are also incredibly versatile, as they can be easily adapted to meet a variety of needs.

From luxurious pleasure cruisers to rugged fishing vessels, catamarans come in all shapes and sizes to suit a variety of needs.

Catamaran Sailing vs. Monohull Sailing

When it comes to sailing, catamarans and monohulls are two of the most popular options.

Both offer unique benefits and drawbacks that sailors must consider when deciding which type of boat is best for them.

One of the most noticeable differences between the two is the stability.

Catamarans are much more stable than monohulls, making them ideal for recreational activities like fishing and pleasure cruising.

This is because catamarans have two parallel hulls that provide a wider platform for support, which helps to reduce the risk of capsizing.

Additionally, catamarans are lighter and can reach higher speeds than monohulls, making them great for racing.

When it comes to sailing, monohulls are also a popular choice.

They are less stable than catamarans, but they are much more maneuverable.

Additionally, they are more efficient when it comes to sailing upwind, making them a great choice for longer voyages.

Monohulls are also much lighter than catamarans, making them easier to tow and store.

When it comes to cost, both catamarans and monohulls can be quite expensive.

Catamarans tend to be more expensive due to their larger size and need for more materials.

However, monohulls are typically less expensive to maintain, making them a better option for those on a tighter budget.

In conclusion, both catamarans and monohulls offer unique benefits and drawbacks that sailors must consider when choosing the right boat for them.

Catamarans are more stable, faster, and better suited for recreational activities, while monohulls are more maneuverable, lighter, and more efficient when it comes to sailing upwind.

Ultimately, the decision between the two types of boats will depend on the individuals needs and preferences.

Catamaran Racing

catamarans meaning in tamil

Catamaran racing is an exciting and thrilling way to experience the power of a catamaran.

It is an exhilarating sport that is becoming increasingly popular due to its speed and agility.

Catamaran racing is a great way to enjoy the open water and connect with nature in a unique way.

Catamaran racing is a test of skill, agility, and endurance.

Racers must possess excellent boat handling skills, tactical awareness, and an understanding of the wind and weather conditions.

Catamaran racing requires an immense amount of physical strength, as racers must be able to maneuver their boats quickly and accurately.

Catamaran racing is a team sport, as there are typically two to four crew members onboard.

Each crew member has an important role in the success of the race, from setting the sails to navigation.

Every crew member must be in sync and communicate effectively to ensure a successful race.

Catamaran racing can be both a recreational and competitive activity.

Recreational racers can enjoy the thrill of racing without the pressure of competition, while competitive racers must be able to control their emotions and make sound decisions.

Overall, catamaran racing is an exciting and thrilling way to experience the power of a catamaran.

It is a great way to enjoy the open water and connect with nature in a unique way.

Whether you are a recreational or competitive racer, catamaran racing will provide you with an unforgettable experience.

The Future of Catamarans

The future of catamarans is bright, with more and more people discovering the joy of sailing and recreational activities on a catamaran.

Catamarans are increasingly being used for fishing expeditions, pleasure cruising, and even racing.

The design of a catamaran makes it highly maneuverable and stable in the water, making them an excellent choice for a variety of sea-based activities.

With advancements in technology, catamarans are becoming even more user-friendly and efficient.

Innovative designs, such as the addition of hydrofoils, are making catamarans faster and more enjoyable to ride.

Additionally, the use of composite materials and other new engineering techniques are making catamarans lighter and more resistant to corrosion.

The popularity of catamarans is also growing due to their ability to accommodate larger groups and more activities.

With plenty of space for seating and storage, catamarans can be used for entertaining, family trips, and even corporate events.

In addition, many modern catamarans have amenities such as showers, bathrooms, and kitchens, making them more suitable for longer voyages.

The future of catamarans looks bright, with more people discovering the joy of sailing and recreational activities.

With new innovations and improvements, catamarans are becoming more user-friendly and efficient, making them a great choice for a variety of sea-based activities.

Final Thoughts

Catamarans have been around for centuries and have become increasingly popular for recreational and racing activities due to their stability, speed, and efficiency.

With a combination of sails and/or engines, catamarans can be used for fishing, pleasure cruising, and racing.

The term “catamaran” comes from the Tamil word “kattumaram” which means “tied wood”.

Whether you’re looking for something to take out on the lake for a day of pleasure cruising or to compete in a catamaran racing event, there’s no doubt that catamarans are an incredible way to experience the water.

So why not give it a try and see what catamaran sailing is really all about!

James Frami

At the age of 15, he and four other friends from his neighborhood constructed their first boat. He has been sailing for almost 30 years and has a wealth of knowledge that he wants to share with others.

Recent Posts

Does Your Boat License Expire? Here's What You Need to Know

Are you a boat owner looking to stay up-to-date on your license requirements? If so, youve come to the right place! In this article, well cover everything you need to know about boat license...

How to Put Skins on Your Boat in Sea of Thieves? (Complete Guide)

There is a unique sense of pride and accomplishment when you show off a boat you customized to your exact specifications. With Sea of Thieves, you can customize your boat to make it look like your...

Go to the homepage

Definition of 'catamaran'

IPA Pronunciation Guide

Image of catamaran

picture of catamaran

catamaran in British English

Catamaran in american english, examples of 'catamaran' in a sentence catamaran, trends of catamaran.

View usage for: All Years Last 10 years Last 50 years Last 100 years Last 300 years

Browse alphabetically catamaran

 • catalytical
 • catalytically
 • All ENGLISH words that begin with 'C'

Quick word challenge

Quiz Review

Score: 0 / 5

Image

Wordle Helper

Tile

Scrabble Tools

Image

Cambridge Dictionary

 • Cambridge Dictionary +Plus

Meaning of catamaran in English

Your browser doesn't support HTML5 audio

 • cabin cruiser
 • dragon boat
 • rubber dinghy
 • As soon as the boat anchored, a catamaran put out, and brought Charlie and his followers to shore.  
 • Next morning we were visited by a party of natives from the neighbouring island, consisting of six men in a canoe, and one on a catamaran or raft.  
 • Soon we were surrounded with catamarans and canoes, with three or four natives in each.  
 • The horses and cows were taken on a species of catamaran, or large raft, that is much used in those mild seas, and which sail reasonably well a little off the wind, and not very badly on.  
 • When we reached the lagoon, a catamaran with three natives on it came off to us.  

Examples of catamaran

Translations of catamaran.

Get a quick, free translation!

{{randomImageQuizHook.quizId}}

Word of the Day

a small model of a person or animal with parts of the body that are moved with strings

Renowned and celebrated (Words meaning ‘famous’)

Renowned and celebrated (Words meaning ‘famous’)

catamarans meaning in tamil

Learn more with +Plus

 • Recent and Recommended {{#preferredDictionaries}} {{name}} {{/preferredDictionaries}}
 • Definitions Clear explanations of natural written and spoken English English Learner’s Dictionary Essential British English Essential American English
 • Grammar and thesaurus Usage explanations of natural written and spoken English Grammar Thesaurus
 • Pronunciation British and American pronunciations with audio English Pronunciation
 • English–Chinese (Simplified) Chinese (Simplified)–English
 • English–Chinese (Traditional) Chinese (Traditional)–English
 • English–Dutch Dutch–English
 • English–French French–English
 • English–German German–English
 • English–Indonesian Indonesian–English
 • English–Italian Italian–English
 • English–Japanese Japanese–English
 • English–Norwegian Norwegian–English
 • English–Polish Polish–English
 • English–Portuguese Portuguese–English
 • English–Spanish Spanish–English
 • English–Swedish Swedish–English
 • Dictionary +Plus Word Lists
 • English    Noun
 • Translations
 • All translations

Add catamaran to one of your lists below, or create a new one.

{{message}}

Something went wrong.

There was a problem sending your report.

 • More from M-W
 • To save this word, you'll need to log in. Log In

Definition of catamaran

Illustration of catamaran, examples of catamaran in a sentence.

These examples are programmatically compiled from various online sources to illustrate current usage of the word 'catamaran.' Any opinions expressed in the examples do not represent those of Merriam-Webster or its editors. Send us feedback about these examples.

Word History

Tamil kaṭṭumaram , from kaṭṭu to tie + maram tree, wood

1673, in the meaning defined above

Dictionary Entries Near catamaran

Cite this entry.

“Catamaran.” Merriam-Webster.com Dictionary , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/catamaran. Accessed 19 Mar. 2024.

Kids Definition

Kids definition of catamaran, more from merriam-webster on catamaran.

Thesaurus: All synonyms and antonyms for catamaran

Nglish: Translation of catamaran for Spanish Speakers

Britannica.com: Encyclopedia article about catamaran

Subscribe to America's largest dictionary and get thousands more definitions and advanced search—ad free!

Play Quordle: Guess all four words in a limited number of tries. Each of your guesses must be a real 5-letter word.

Can you solve 4 words at once?

Word of the day.

See Definitions and Examples »

Get Word of the Day daily email!

Popular in Grammar & Usage

8 grammar terms you used to know, but forgot, homophones, homographs, and homonyms, commonly misspelled words, how to use em dashes (—), en dashes (–) , and hyphens (-), absent letters that are heard anyway, popular in wordplay, the words of the week - mar. 15, 9 superb owl words, 'gaslighting,' 'woke,' 'democracy,' and other top lookups, 10 words for lesser-known games and sports, your favorite band is in the dictionary, games & quizzes.

Play Blossom: Solve today's spelling word game by finding as many words as you can using just 7 letters. Longer words score more points.

IMAGES

 1. Catamaran is from a Tamil word "KATAMARAN" which means logs tied

  catamarans meaning in tamil

 2. CATAMARAN tamil meaning/sasikumar

  catamarans meaning in tamil

 3. TIL that the word Catamaran is derived from the Tamil Language which is

  catamarans meaning in tamil

 4. CATAMARAN

  catamarans meaning in tamil

 5. Did you know? The word ‘Catamaran’ is derived from the Tamil word

  catamarans meaning in tamil

 6. Tip up

  catamarans meaning in tamil

VIDEO

 1. TRAWLER BOAT FISHES || விசைபடகில் வந்த மீன்கள் #seafoods #fishinglifestyle

 2. On the way #catamarans #travel

 3. What It's Like Building a Catamaran Together

 4. Tuna Catamarans

 5. The best view of the catamaran factory

 6. TUNA CATAMARANS DISCOVERY 30

COMMENTS

 1. catamarans

  The word or phrase catamarans refers to a boat with two parallel hulls held together by single deck. See catamarans meaning in Tamil, catamarans definition, translation and meaning of catamarans in Tamil. Learn and practice the pronunciation of catamarans. Find the answer of what is the meaning of catamarans in Tamil. Other languages ...

 2. Kattumaram

  The English word "catamaran" is derived from the Tamil word, kattumaram (கட்டுமரம்), which means "logs bound together". However, the original kattumaram did not refer to double-hulled boats at all, but to a type of single-hulled raft of the Tamil people made of three to seven tree trunks lashed together. The term has evolved ...

 3. catamaran

  The word or phrase catamaran refers to a boat with two parallel hulls held together by single deck. See catamaran meaning in Tamil, catamaran definition, translation and meaning of catamaran in Tamil. Learn and practice the pronunciation of catamaran. Find the answer of what is the meaning of catamaran in Tamil. Other languages: catamaran ...

 4. Catamaran

  A catamaran (/ ˌ k æ t ə m ə ˈ r æ n / ... The word "catamaran" is derived from the Tamil word, kattumaram (கட்டுமரம்), which means "logs bound together" and is a type of single-hulled raft made of three to seven tree trunks lashed together. The term has evolved in English usage to refer to double-hulled vessels.

 5. catamaran in Tamil

  Check 'catamaran' translations into Tamil. Look through examples of catamaran translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

 6. What Is a Catamaran? Things You Need to Know

  The term catamaran comes from a 17th-century Tamil term kaṭṭumaram. The Tamil word stands for "tied wood," but those vessels do not share the same working principle as catamarans. Even though most "tied wood" rafts in the 17th century India used two logs to keep the deck afloat, the logs acted more like pontoons than catamaran hulls.

 7. Google Translate

  Google's service, offered free of charge, instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

 8. catamaran

  catamaran translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for catamaran

 9. catamaran meaning in tamil

  catamaran meaning in tamil: தெப்பம் | Learn detailed meaning of catamaran in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. This page also provides synonyms and grammar usage of catamaran in tamil

 10. Catamarans Meaning In Tamil

  Meaning of Catamarans in Tamil language with definitions, examples, antonym, synonym. தமிழில் அர்த்தம் படிக்கவும்.

 11. What Are Catamarans And Their History?

  Catamarans are boats with two connected hulls that are joined by a bridge. Because they are faster, more stable, and capable of carrying larger cargo than their monohull counterparts, catamarans are growing in popularity. Contents show. As a result, designers and owners have greater freedom to accommodate space needs in terms of size and ...

 12. Where Did Catamaran Originate? (A Look Into Its History)

  The Meaning of the Word Catamaran. The word catamaran is derived from the Tamil language of South India, where it literally means "tied wood". This refers to the traditional design of catamarans, which typically consists of two logs or planks of wood tied together with rope.

 13. catamaran Tamil Dictionary Meaning

  catamaran meaning in tamil அகராதி Tamil Meaning catamaran meaning in tamil is தெப்பம் catamaran tamil meaning and more example for catamaran will be given in tamil.

 14. catamaran noun

  Definition of catamaran noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Toggle navigation. ... Word Origin early 17th cent.: from Tamil kaṭṭumaram, literally 'tied wood'.

 15. Catamaran

  Catamaran meaning in Tamil with English pronunciation and also play Quiz. Here you learn English to Tamil translation / English to Tamil dictionary of the word Catamaran • How to say Catamaran in Tamil with English pronunciation...

 16. catamarans

  Communication with ships can be effected only by catamarans and flatbottomed surf-boats. Short-finned pilot whales were also present and soon surrounded by 4 catamarans loaded with tourists. Facilities include clay tennis courts, a mountain biking center and access to catamarans, diving, windsurfing, waterskiing and kayaking.

 17. Catamaran

  catamaran: 1 n a sailboat with two parallel hulls held together by single deck Type of: sailboat , sailing boat a small sailing vessel; usually with a single mast

 18. What Does Catamaran Mean? (Unraveling the Mystery)

  Catamaran racing is an exciting and thrilling way to experience the power of a catamaran. It is an exhilarating sport that is becoming increasingly popular due to its speed and agility. Catamaran racing is a great way to enjoy the open water and connect with nature in a unique way. Catamaran racing is a test of skill, agility, and endurance.

 19. Catamaran Definition & Meaning

  Catamaran definition: A boat with two parallel hulls or floats, especially a light sailboat with a mast mounted on a transverse frame joining the hulls.

 20. CATAMARAN definition and meaning

  3 meanings: 1. a sailing, or sometimes motored, vessel with twin hulls held parallel by a rigid framework 2. a primitive raft.... Click for more definitions.

 21. CATAMARAN

  CATAMARAN definition: 1. a sailing boat that has two parallel hulls (= floating parts) held together by a single deck…. Learn more.

 22. CATAMARAN

  CATAMARAN meaning: 1. a sailing boat that has two parallel hulls (= floating parts) held together by a single deck…. Learn more.

 23. Catamaran Definition & Meaning

  catamaran: [noun] a vessel (such as a sailboat) with twin hulls and usually a deck or superstructure connecting the hulls.